Michael Vexler - Darkly opti..mistic

 https://www.youtube.com/watch?v=PyTLY5-vfgM